Skip to content

Tõendamisteenused

Nomine Consult OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kui kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamisasutus. Akrediteerimisalaks on kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamine atmosfääriõhu kaitse seaduse, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (EU ETS) ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2018/2067 alusel alltoodud ulatuses:

 • 1a (kütuste põletamine käitistes, kus kasutatakse ainult määruses (EL) 2018/2066 määratletud kaubanduslikke standardkütuseid või kui maagaasi kasutatakse A- või B kategooria käitistes);
 • 1b (kütuste põletamine käitistes, ilma piiranguteta);
 • 2 (mineraalõli rafineerimine);
 • 6 (lubja tootmine);
 • 98 (muud direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 10a vastavad tegevusalad).

Lähtuvalt Keskkonnaministri määrusest nr. 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord“, peavad Euroopa Liidu emissioonikaubandusega seotud käitajad iga aasta 25. märtsiks pädevale asutusele (Keskkonnaamet) esitama akrediteeritud tõendaja poolt eelmise kalendriaasta kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste tõendatud aruande.

KHG tõendamisel käsitletakse käitise seiresüsteemide usaldusväärsust ja täpsust ning heitkogustega seotud andmeid ja teavet. KHG heitkoguste tõendamise protsess on Nomine Consult OÜ muudest tegevusest eraldatud ning toimub vastavalt standarditele EVS-EN ISO/IEC 17029, EVS-EN ISO 14065, EVS-EN ISO 14064-1, EVS-EN ISO 14064-3 ja EVS-ISO 14066, juhendmaterjalidele EA-6/03, IAF MD6, IAF MD14, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Komisjoni määrustele (EL) 2018/2066, (EL) 2018/2067, (EL) 2019/331, (EL) 2019/1842 ning Eesti Vabariigi keskkonnaministri määrusele nr. 64.

Erapooletuse deklaratsioon

Kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamine on sõltumatu ja erapooletu menetlus ning Nomine Consult OÜ kui akrediteeritud tõendamisasutus järgib tõendamistegevuses neid põhimõtteid ning standardites EVS-EN ISO/IEC 17029, EVS-EN ISO 14065 ja Euroopa Komisjoni määruses (EL) 2018/2067 erapooletusele ja sõltumatusele sätestatud nõudeid.

Tõendamisasutuse juhtkond ja personal mõistab erapooletuse tähtsust tõendamistegevuse läbiviimisel ning kinnitab, et viib tõendamistegevust ja käitiste KHG heitkoguste aruannete kehtestatud nõuetele vastavuse hindamist läbi objektiivselt, sõltumatult ja erapooletult. Erapooletuse demonstreerimiseks on kehtestatud poliitika ja eesmärgid, määratud kindlaks protsessid, vastutus ja ressursid ning läbipaistev tõendamisasutuse struktuur, millega tõendamistegevus on eraldatud muudest tegevustest. Võimalike huvide konfliktide ohjamiseks ning tõendamistegevuse objektiivsuse tagamiseks viib tõendamisasutus enne iga tõendamistegevust läbi erapooletuse ja sõltumatuse hindamise nii tõendamisasutuse kliendisuhete kui ka tõendamispersonali tasemel. Rakendatud on protseduurid kõigi eelnimetatud protsesside toimimiseks ja jätkuvaks parendamiseks vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemile.

Tõendamisasutus ei paku KHG heitkoguste aruannete või tootmistasemete aruannete tõendamisega seotud konsultatsiooniteenust käitistele, millistega on sõlmitud tõendamislepingud.

KHG heitkoguste tõendamisel kontrollitakse:

 • heitkogustega seotud andmeid ja teavet;
 • käitise aruandes esitatud tegevusandmeid ning nendega seotud mõõtmisi ja arvutusi;
 • heitekoefitsiendi valikut ja kasutamist;
 • summaarsete heitkoguste kindlaksmääramiseks tehtavaid arvutusi;
 • mõõtmismetoodika valikut ja asjakohasust;
 • järelevalvesüsteemide usaldusväärsust, usutavust ja täpsust.

Tõendamistegevuse etapid

Tõendamistegevus koosneb järgmistest etappidest:

 • käitajalt vajaliku dokumentatsiooni hankimine hindamaks kas tõendamisasutus saab tõendamist läbi viia või mitte;
 • pakkumise koostamine ja esitamine;
 • lepingu sõlmimine ja tähtaegade kokkuleppimine;
 • strateegilise ja riskianalüüsi koostamine;
 • tõendamiskava ja valimivõtuplaani koostamine;
 • käitise külastamine, külastusaruande koostamine ning esitamine Käitajale;
 • tõendamisaruande esitamine Käitajale;
 • KHG heitkoguste kinnitamine registris;
 • apellatsioonide*/kaebuste** käsitlemine (vajadusel).

Apellatsioonide ja kaebuste käsitlemine

Apellatsioone ja kaebusi käsitleb tõendamisasutuse siseselt selleks määratud isik, kes on piisavalt kompetentne ning konkreetse käitise tõendamistegevusest sõltumatu. Apellatsioonide/kaebuste käsitlemine toimub vastavalt tõendamisasutuse juhtimissüsteemile ning selle kohaselt järgitakse standarditest EVS-EN ISO 9001, EVS-EN ISO/IEC 17029 ning EVS-EN ISO 14065 kohalduvaid nõudeid. Apellatsiooni või kaebuse esitanud Käitaja suhtes ei rakendata eritingimusi.

* apellatsioon (appeal) – tõendaja poolt tehtud tõendamisotsuse kirjalik vaidlustamine (EVS-EN ISO/IEC 17000);

** kaebus (complaint) – tõendamisasutuse kohta tehtud kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on seotud asutuse tootega, teenusega või kaebuste käsitlemise protsessi endaga (EVS-EN ISO/IEC 17000).

 • Eesti Energia AS, Eesti
 • Gren Eesti AS, Eesti
 • Gren Tartu AS, Eesti
 • Gren Viru AS, Eesti
 • Amber Grid UAB, Leedu
 • Klaipėdos Energija AB, Leedu
 • Elering AS, Eesti
 • VKG Oil AS, Eesti
 • VKG Energia AS, Eesti
 • VKG Soojus OÜ, Eesti
 • Visagino Energija UAB, Leedu
 • Taurages Šilumos Tinklai UAB, Leedu
 • Silpower AS, Eesti
 • Utilitas Eesti AS, Eesti
 • Utilitas Tallinn AS, Eesti
 • Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ, Eesti
 • Kuressaare Soojus AS, Eesti
 • Nordkalk AS, Eesti
 • Nord Terminals AS, Eesti
 • Liwathon E.O.S. AS, Eesti
 • ESRO AS, Eesti
 • Ignitis Gamyba AB, Leedu
 • Vesta Terminal Tallinn OÜ, Eesti
 • Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Eesti

Kontakt

Katrin Keis, juhtivtõendaja

katrin.keis@nomineconsult.com

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top