Skip to content

Süsiniku jalajälg ja jätkusuutlikkus

Kliimamuutustega toimetulek, kasvuhoonegaaside heite vähendamine ja jätkusuutlikkus on iga ettevõtte või organisatsiooni jaoks olulised, et olla tänapäeval nii globaalselt kui lokaalselt konkurentsivõimeline ning aidata kaasa kliimamuutustega võitlemisel.

Süsiniku jalajälg on üks võimalus mõõta oma tegevuse mõjusid keskkonnale ning eriti kliimamuutusele. Aitame oma klientidel arvutada ettevõtte või organisatsiooni süsiniku jalajälge, viia läbi kasvuhoonegaaside (KHG) inventuure ning arvutada KHG heitkogust vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ja metoodikatele. Kaardistame koos klientidega eesmärgid ning aitame koostada tegevuskava kliimaneutraalsuse saavutamisel ja oma keskkonnaeesmärkide saavutamisel.

Viime läbi ka ettevõtete või organisatsioonide poolt arvutatud süsiniku jalajälje raportite auditeid, mille raames anname hinnangu arvutuste aluseks olevale metoodikale, programmidele ja algandmete korrektsusele ning anname soovitusi aruandluse läbipaistvamaks muutmiseks ning parendamiseks.

 • Kwota OÜ protsesside vastavuse hindamine KWOTA Standardile ning KHG vähendamise ja süsiniku krediidi arvutamise metoodika vastavuse hindamine ISO 14064:2019 standardile;
 • RP Rigas Satiksme SIA CO2 jalajälje arvutamine vastavalt KHG Protokollile, Läti, 2022;
 • Jalajälg AS, Sportland Eesti AS, Fifaa AS CO2 jalajälje arvutamine vastavalt KHG Protokollile, Eesti, Läti ja Leedu, 2021-2022;
 • Kliimaneutraalsuse teekaardi koostamine (energiatarbimise osas) toiduainetööstuse sektori ettevõttele Eestis, Lätis ja Poolas, 2021-2022;
 • Tallinna linna ja linnastu 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri koostamine, 2021;
 • Eesti põlevkiviõli tööstuse CO2 arvutamismetoodika väljatöötamine, 2017-2018;
 • Eesti põlevkiviõli eriheiteteguri kasutamise eksperthinnang ja Eesti põlevkiviõli CO2 heite arvutamise metoodika kasutamise juhendi koostamine, 2017-2018.

Keskkonnaaudit ja –due diligence

Keskkonnaaudit  on keskkonnajuhtimise tööriist ettevõtte või organisatsiooni keskkonnanõuetele vastavuse hindamisel ja juhtimissüsteemi juurutamisel võimalike esinevate puuduste väljaselgitamiseks ning keskkonnaaspektide vastavuse hindamiseks seadusandluses ja standardites toodud kriteeriumite või piirväärtustega.

Keskkonna-alane due diligence on protsess, mille käigus hinnatakse tegevuse, projekti, objekti või vara keskkonnatingimusi seoses kavandatava müügi, ühinemise, jagunemise või omandamisega viisil, et huvitatud pool oleks teadlik võimalikest keskkonna-alastest kohustustest ja vastutusest (sh hinnatakse jätkusuutlikkuse ja kliimaneutraalsuse saavutamisega seotud aspekte, aga ka tervise-, sotsiaal- ja tööohutuse aspekte).

Teostame nii keskonnaauditeid kui due diligence energeetika-, keskkonnatehnoloogia-, tööstus- ja kinnisvarasektoris ning vajadusel koostame ka normatiivaktide ja seaduste andmebaase vastavuse tõendamiseks.

 • Toiduanetööstuse ettevõtte keskkonna- ja tööohutuse-alane audit, konfidentsiaalne, Eesti, 2022;
 • Kavandatava serveripargi keskkonna-alane due diligence, Läti, 2022;
 • Eesti ja Leedu jäätmekäitlusettevõtete keskkonna-alane due diligence, konfidentsiaalne, 2021;
 • Lao- ja büroohoone keskkonnaaudit, konfidentsiaalne, Eesti, 2021;
 • Tööstusettevõtte keskkonna-alane due dilgence, konfidentsiaalne, Läti, 2020;
 • Soojuse ja elektri koostootmisjaamade, katlamajade, kaugjahutusjaamade, kaugkütte- ja jahutusvõrkude keskkonna-alane due diligence, konfidentsiaalne, Eesti, 2020;
 • Katlajaamade ja kaugküttevõrkude keskkonna-alane due diligence, konfidentsiaalne, Eesti, 2020;
 • Tuulepargi (25 tuulikut) keskkonna-alane due diligence, konfidentsiaalne, Leedu, 2018.

Hüdrogeoloogilised uuringud ja arvutused

Hüdrogeoloogia on geoloogia haru, mis uurib maapõues oleva vee paiknemist ja esinemisvorme, selle liikumist, ressursse ja taseme muutumist, koostist ja kujunemist. Keskne uurimisvaldkond on põhjaveevaru koostise ja omaduste olenevus loodus- ja tehistegureist, peamine rakenduslik eesmärk on põhjavee otstarbeka kasutamise võimaluste selgitamine ning kaitsmine reostuse eest.

Teostame hüdrogeoloogilisi uuringuid, hüdrogeoloogilisi arvutusi, põhjaveevarude hinnanguid, kahe ja kolmemõõtmeliste hüdrogeoloogiliste mudelite koostamist, osaleme keskkonnamõjude hindamise (KMH) ekspertgrupis, pinnase ja põhjavee seisundi hindamine normatiivide alusel ning teeme eksperthinnanguid.

Omame hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslitsentsi nr. KHY000057.

 • Balti Spoon OÜ põhjaveevaru ümberhindamine, 2022;
 • Kohila põhjaveemaardla põhjaveevaru ümberhindamine, 2022.

Keskkonnaloa taotluste koostamine

Pakume keskkonnaloa ja selle eriosade sh välisõhu saasteloa taotluste koostamist ja aitame keskkonnaloa taotlemisel. Samuti aitame välisõhu saaste registreerimistaotluste koostamisel. Välisõhu saasteloa taotluse lahutamatu osa on heiteallika(te)st välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud heitkoguste projekt ehk LHK projekt, mis sisaldab kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist, sh käitiste heiteallikate kindlakstegemist ja saasteainete heiteparameetrite määratlemist või arvutusi sõltuvalt heiteallikast ning saasteainete hajumise modelleerimist tarkvaraga Breeze AerMod ja hajumiskaartide koostamist.

Samuti aitame oma kliente saasteainete heitkoguste määramisel ja heitkoguste määramismetoodika valikul, kui puuduvad keskkonnaministri kinnitatud metoodikad. Pakume ka keskkonnatasude kvartalideklaratsioonide ja aastaaruannete koostamise teenust käitise poolt esitatavate lähteandmete alusel. Omame kogemust väga erineva tegevusvaldkonna keskkonnalubade koostamisel (sh põletusseadmete käitamine, metallitööstus, puidutööstus, toiduanietööstus, keemiatööstus jne).

 • Rohkem kui 150 lubatud heitkoguste projekti koostamist ja keskkonnaloa taotlemisega või muutmisega seotud tööd nii energiatootmises kui erinevates tööstusharudes.

Keskkonnamõju eelhindamine

Keskkonnamõju eelhindamise eesmärk on anda hinnang, kas kavandataval tegevusel on eeldatavalt oluline keskkonnamõju või mitte. Eelhinnangut andes kirjeldatakse kavandatavat tegevust, selle asukohta ja mõjutatavat keskkonda, antakse hinnang keskkonnamõju olulisusele ning tehakse järeldused, milline mõju võib kavandatava tegevusega kaasneda. Eelhinnang on sisendiks otsustajale (tegevusloa andjale), kas keskkonnamõju hindamise algatamine vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele on vajalik.

Koostame keskkonnamõju eelhinnanguid energeetika- ja tööstussektori käitise kohta ja nõustame nii ettevõtteid kui ka avaliku sektori asutusi keskkonnamõju eelhindamise läbiviimisel.

 • Keskkonna- ja sotsiaalmõju eelhindamine kavandatavale 44 MW võimsusega päikesepargile Tallinna läheduses, 2021;
 • Koostootmisjaama keskkonnamõju eelhindamine, 2020;
 • Jäätmeenergiajaama keskkonnamõju eksperthinnang, 2017.

Kontakt

Eestis:        Katrin Keis                         katrin.keis@nomineconsult.com

Leedus:      Gintvile Žvirblyte              gintvile.zvirblyte@nomineconsult.com

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top