Skip to content

Tikrinimo paslauga

“Nomine Consult OÜ” – Estijos akreditavimo centro yra patvirtinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ataskaitų tikrinimo institucija. Akreditavimo sritis – šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ataskaitų tikrinimas pagal Atmosferos oro apsaugos įstatymą, ES ATLPS direktyvą 2003/87/EB ir Komisijos reglamentą (ES) 2018/2067 šiose veiklos kategorijose:

 • 1a (kuro deginimas įrenginiuose, kuriuose naudojamas tik komercinis standartinis kuras, kaip ir apibrėžta Reglamente (ES) 2018/2066, arba, kai naudojamos gamtinės dujos A arba B kategorijos įrenginiuose);
 • 1b (kuro deginimas įrenginiuose be apribojimų);
 • 2 (mineralinės alyvos perdirbimas);
 • 6 (kalkių gamyba);
 • 98 (kita veikla pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį).

Pagal Aplinkos ministro įsakymą Nr. 64 „Prekybos tvarka, taikoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kreditams“ operatoriai, įtraukti į prekybą apyvartiniais taršos leidimais Europos Sąjungoje, turi pateikti kompetentingos institucijos (Aplinkos tarybos) praėjusių kalendorinių metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ataskaitą, patikrintą akredituoto tikrintojo.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos tikrinimas apima įrenginio stebėjimo sistemų ir duomenų bei informacijos, susijusios su emisijomis, patikimumo ir tikslumo tvarkymą. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos tikrinimo procesas yra atskirtas nuo kitos Nomine Consult OÜ veiklos ir vykdomas pagal standartus EVS-EN ISO/IEC 17029, EVS-EN ISO 14065, EVS-EN ISO 14061-1, EVS-EN ISO 14064-3, EVS-ISO 14066, instrukcijas EA-6/03, IAF MD6, IAF MD14, Europos Komisijos reglamentai (ES) 2018/2066, (ES) 2018: 2067, (ES) 2019/331, (ES) 2019/1842 ir Aplinkos ministro įsakymo Nr. 64.

Nešališkumo deklaracija

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ataskaitų tikrinimas yra nepriklausoma ir nešališka procedūra. Nomine Consult OÜ, kaip akredituota tikrinimo įstaiga, laikosi šių principų bei nešališkumo ir nepriklausomumo reikalavimų, nustatytų standarte EVS-EN ISO/IEC 17029, EVS-EN ISO 14065 bei Europos Komisijos reglamente (ES) 2018/2067.

Tikrinančiosios įstaigos vadovybė ir personalas supranta nešališkumo svarbą tikrinimo procese ir patvirtina, kad ŠESD emisijos ataskaitų tikrinimas ir vertinimas yra vykdomas objektyviai, nepriklausomai ir nešališkai. Siekiant parodyti nešališkumą, buvo nustatyta strategija ir tikslai, apibrėžti procesai, atsakomybė ir ištekliai bei sukurta skaidri struktūra, atskirianti tikrinimo veiklą nuo kitos veiklos. Siekdama valdyti galimus interesų konfliktus ir užtikrinti patikros veiklos objektyvumą, Tikrinančioji įstaiga prieš kiekvieną patikros veiklą, atlieka nešališkumo ir nepriklausomumo vertinimą tiek tikrinimo įstaigos santykių su klientais, tiek tikrinimo personalo lygiu. Yra nustatytos procedūros, leidžiančios vykdyti ir nuolat tobulinti visus aukščiau nurodytus procesus, remiantis kokybės vadybos sistema.

Tikrinančioji įstaiga neteikia konsultavimo paslaugų, susijusių su ŠESD emisijų ataskaitų ar veiklos lygio ataskaitų rengimu įrenginiams dėl kurių sudarytos patikros sutartys, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitų arba gamybos lygio ataskaitų tikrinimu.

Tikrinant ŠESD emisijas, tikrinami šie aspektai:

 • Duomenys ir informacija, susiję su emisijomis;
 • Ataskaitoje pateikti įrenginio eksploatavimo duomenys, su jais susiję matavimai ir skaičiavimai;
 • Specialaus emisijos koeficiento parinkimas ir taikymas;
 • Skaičiavimai, atlikti siekiant nustatyti bendrą išmetamųjų teršalų kiekį;
 • Matavimo metodikos parinkimas ir aktualumas;
 • Priežiūros sistemų patikimumas, patikimumas ir tikslumas.

Tikrinimo proceso etapai

ŠESD emisijų ataskaitų tikrinimo procesą sudaro šie etapai:

 • Būtinų dokumentų gavimas iš operatoriaus, kad būtų galima įvertinti, ar patikrą gali atlikti patikros įstaiga, ar ne;
 • Pasiūlymo parengimas ir pateikimas;
 • Patikrinimo sutarties pasirašymas bei susitarimas dėl terminų;
 • Strateginių ir rizikos analizių sudarymas;
 • Patikrinimo ir mėginių ėmimo planų sudarymas;
 • Įrenginio inspektavimas, apsilankymo ataskaitos surašymas ir pateikimas operatoriui;
 • Patikrinimo ataskaitos pateikimas operatoriui;
 • ŠESD emisijų patvirtinimas registre;
 • Skundų * / skundų** nagrinėjimas (jei yra).

Apeliacijos ir skundai

Apeliacijas ir skundus nagrinėja patikros įstaigos paskirtas asmuo, kompetentingas ir nesusijęs su konkretaus įrenginio patikra. Apeliacijos / skundai nagrinėjami pagal patikros įstaigos kokybės vadybos sistemą bei vadovaujantis standartais EVS-EN ISO 9001, EVS-EN ISO/IEC 17029 ir EVS-EN ISO 14065. Apeliaciją ar skundą pateikusiam operatoriui specialios sąlygos netaikomos.

* Apeliacinis skundas – tikrintojo parengto patikros sprendimo ginčijimas raštu (ISO / IEC 17000);

** Skundas – raštiškas nepasitenkinimo pareiškimas dėl tikrinimo įstaigos, kuri yra susijusi su produktu, paslauga arba pačiu skundo procesu (ISO / IEC 17000).

 • Eesti Energia AS, Estija
 • Gren Eesti AS, Estija
 • Gren Tartu AS, Estija
 • Gren Viru AS, Estija
 • Amber Grid UAB, Lietuva
 • Klaipėdos Energija AB, Lietuva
 • Elering AS, Estija
 • VKG Oil AS, Estija
 • VKG Energia AS, Estija
 • VKG Soojus OÜ, Estija
 • Visagino Energija UAB, Lietuva
 • Taurages Šilumos Tinklai UAB, Lietuva
 • Silpower AS, Estija
 • Utilitas Eesti AS, Estija
 • Utilitas Tallinn AS, Estija
 • Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ, Estija
 • Kuressaare Soojus AS, Estija
 • Nordkalk AS, Eestija
 • Nord Terminals AS, Eestija
 • Liwathon E.O.S. AS, Estija
 • ESRO AS, Estija
 • Ignitis Gamyba AB, Lietuva
 • Vesta Terminal Tallinn OÜ, Estija
 • Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Estija

Kontaktai

Katrin Keis, pagrindinis tikrintojas

katrin.keis@nomineconsult.com

 

Gintvilė Žvirblytė

gintvile.zvirblyte@nomineconsult.com

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top