Teenused

KHG tõendamine

Teostame kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamist järgmistel tegevusaladel:

 

 • Kütuste põletamine käitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 20 MW (v.a ohtlike või olmejäätmete põletamisega tegelevad käitised),
 • Mineraalõli rafineerimine,
 • Lubja tootmine.
 • Muud direktiivi 2003/87 EÜ artiklile 10a vastavad tegevusalad

Lähtuvalt Keskkonnaministri määrusest nr 64 „Kasvuhoonegaaside heit­koguse ühikutega kauplemise kord“ peavad Euroopa Liidu emissiooni kaubandusega seotud käitajad iga aasta 25. märtsiks esitama Keskkonna­ministeeriumile (pädev asutus) eelmise kalendriaasta kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste aruande, mis on tõendatud sõltumatu ja akrediteeritud tõendaja poolt.

KHG tõendamisel käsitletakse käitise seiresüsteemide usaldusväärsust ja täpsust ning heitkogustega seotud andmeid ja teavet.

KHG heitkoguste tõendamise protsess on Nomine Consult OÜ muudest tegevusest eraldatud ning toimub vastavalt standarditele EVS-EN ISO 14065:2013, EVS-EN ISO 14064-1:2012, EVS-EN ISO 14064-3:2012 ja EVS-ISO 14066:2014,  juhendmaterjalidele IAF MD 6:2014, IAF MD 14:2014 ja EA-6/03 M:2013, Keskkonnaministri määrusele nr 64 ning Euroopa Komisjoni määrustele (EL) nr 2018/2067 ja (EL) nr 2018/2066.

Erapooletuse deklaratsioon

Nomine Consult OÜ on akrediteeritud tõendamisasutus kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste aruannete tõendamise valdkonnas kütuste põletamise, mineraalõli rafineerimise ja lubja tootmise tegevusaladel. Tõendamisasutus hindab erapooletult käitiste KHG heitkoguste aruannete vastavust kehtestatud nõuetele.

Tõendamisasutuse juhtkond ja personal mõistab erapooletuse tähtsust tõendamis­tegevuse läbiviimisel ning kinnitab, et viib tõendamistegevust läbi objektiivselt, sõltumatult ja erapooletult. Erapooletuse demonstreerimiseks on kehtestatud poliitika ja eesmärgid, määratud kindlaks protsessid, vastutus ja ressursid, läbipaistev tõendamisasutuse struktuur, millega tõendamistegevus on eraldatud muudest tegevustest. Võimalike huvide konfliktide ohjamiseks ning tõendamistegevuse objektiivsuse tagamiseks viib tõendamisasutus enne iga tõendamis­tegevust läbi erapooletuse ja sõltumatuse hindamise nii tõendamis­asutuse kliendisuhete kui ka tõendamispersonali tasemel. Rakendatud on protseduur kõigi eelnimetatud protsesside toimimiseks ja jätkuvaks parendamiseks vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemile.

Tõendamisel järgib tõendamisasutus Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 2018/2067 ja standardis EVS-EN ISO 14065:2013 erapooletusele ja sõltumatusele sätestatud nõudeid. Tõendamisasutus ei paku KHG heitkoguste aruannete või tootmistasemete aruannete tõendamisega seotud konsultatsiooniteenust käitistele, kellega on sõlmitud tõendamislepingud.

KHG heitkoguste tõendamisel kontrollitakse:

 • Heitkogustega seotud andmeid ja teavet;
 • Käitise aruandes esitatud tegevusandmeid ning nendega seotud mõõtmisi ja arvutusi;
 • Heitekoefitsiendi valikut ja kasutamist;
 • Summaarsete heitkoguste kindlaksmääramiseks tehtavaid arvutusi;
 • Mõõtmismetoodika valikut ja asjakohasust;
 • Järelevalvesüsteemide usaldusväärsust, usutavust ja täpsust.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamine koosneb järgnevatest etappidest:

 1. Algandmete hankimine, eelhinnang, pakkumine;
 2. Lepingu sõlmimine ja tähtaegade kokkuleppimine Käitajaga;
 3. Strateegilise ja riskianalüüsi koostamine;
 4. Tõendamiskava ja proovivõtuplaani koostamine;
 5. Käitise külastamine, külastusaruande koostamine ning esitamine Käitajale;
 6. Tõendamisaruande esitamine Käitajale;
 7. KHG heitkoguste kinnitamine registris;
 8. Apellatsioonide*/Kaebuste** käsitlemine.

Apellatsioone ja kaebusi käsitleb selleks tõendamisasutuse siseselt määratud isik, kes on piisavalt kompetentne ning konkreetse käitise tõendamis­tegevusest sõltumatu. Apellatsioonide/kaebuste käsitlemine toimub vastavalt tõendamisasutuse juhtimissüsteemile ning selle kohaselt järgitakse standarditest EVS-EN ISO 9001:2008 ning EVS-EN ISO 14065:2013 kohalduvaid nõudeid. Apellatsiooni või kaebuse esitanud Käitaja suhtes ei rakendata eritingimusi.

* Apellatsioon (Appeal) – tõendaja poolt tehtud tõendamisotsuse kirjalik vaidlustamine (ISO/IEC 17000:2004, def 6.4);

** Kaebus (Complaint) – tõendamisasutuse kohta tehtud kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on seotud asutuse tootega, teenusega või kaebuste käsitlemise protsessi endaga (ISO/IEC 17000:2004, def 6.5).

Kontakt:

Katrin Keis, juhtivtõendaja

e-post: Katrin.Keis@nomineconsult.com

Akrediteerimistunnistus

Külgpaneeli navigatsioon